Synagoga Maior

Boskovická židovská obec musela mít nepochybně záhy od svého konstituování svůj boží dům, nebo alespoň modlitebnu, tehdy nejspíše dřevěnou. Vzhled této původní, renesanční stavby neznáme.

Základní hmota současné synagogy maior (čili větší) pochází z r. 1639. S početním nárůstem členů židovské obce koncem 17. stol. však již templ v této velikosti nevyhovoval, proto byl v r. 1698 dvěma místními staviteli podle návrhu židovské obce zcela přebudován a rozšířen v barokním slohu.

V principu se jedná o dvoupodlažní halovou stavbu obdélného půdorysu se sedlovou střechou, stojící v řadové zástavbě Traplovy ulice. Na východní stěně umístěna schránka na tóru (aron ha-kodeš), v protější západní vede vstup z předsíně, uprostřed sálu stojí vyvýšené řečniště ( bima neboli almemor), kolem dřevěné lavice pro muže, galerie v patře je určena pro ženy. Rozměry hlavního sálu činí 10 x 7,9 m, světlá výška klenby 9,6 m. Synagoga obsahovala celkem 134 mužských, 147 ženských a 72 dětských sedadel.

Strop, stěny sálu i přístaveb byly zdobeny barokní ornamentální freskovou výmalbou s rostlinnými motivy s rituálními texty v hebrejštině.

Za okupace sloužila budova jako skladiště nábytku, šatstva a knih, tedy věcí odebraných násilně deportovaným židovským obyvatelům Boskovic, po r. 1945 dále využívána ke skladování. V letech 1989-2001 prošla synagoga maior celkovou stavební rekonstrukcí odhadovaným nákladem kolem 12 mil. Kč, nejprve péčí Městského úřadu Boskovice, po restituci v r. 1994 za investování Židovské obce v Brně.

Synagogu, kulturní památku, provozuje Muzeum Boskovicka.

http://www.muzeum-boskovicka.cz/